Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hupisaarten purojen kunnostushanke
*
 
Hankkeen nimi   Hupisaarten purojen kunnostushanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Hupisaarten alueen puisto ja vesialue ovat kaupungin omistuksessa. Puiston hoidosta vastaa katu- ja viherpalvelut ja vesivoiman haltijana on Oulun Energia. Hupisaarten puiston hoidosta vastaavana tahona yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sittemmin yhteistyössä Oulun Energian, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa päivittänyt kunnostussuunnitelman kustannusarvioineen sekä selvittänyt vaihtoehtoisia ulkopuolisia rahoituslähteitä ja tehnyt suunnitelman Hupisaarten purojen kunnostustoimenpiteille.

Hankkeen tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset

Hupisaarten purojen kunnostushankkeen tavoitteena on kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä alueen puroja vaelluskaloille soveltuviksi sekä palauttaa niihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat. Tavoitteena on samalla myös parantaa purojen maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä.

Hupisaarten purojen kunnostaminen toteutetaan niin, että alueen maisemallinen arvo nousee. Purojen kunnostus korostaa alueen maisema-arvoja ja virtaava vesi nousee kunnostuksen myötä esille ympäri vuoden. Alueen virkistyskäyttö ja vetovoimaisuus paranevat entisestään. Hanke mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen jatkossa puroluonnon havainnointiin ja aluetta voidaan hyödyntää monipuolisesti ympäristökasvatuksessa.

Kalakannan elpyminen parantaa alueen ekologista tilaa ja tuo kaupunkilaisille mahdollisuuden vesiluonnon kokemiseen ja kalojen tarkkailuun keskellä kaupunkia. Hupisaarten alueen kalataloudellinen kunnostaminen on osa koko Oulujokea koskevaa kehittämistä ja edesauttaa meritaimenen ja muiden vaelluskalojen palautumista Oulujokeen.

Hankkeen aikataulu, osapuolet ja toimenpiteet

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017 - 31.12.2018 ja siihen osallistuvien osapuolten vastuut ja tehtävät ovat:

Osapuoli

Tehtävät

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

projektin vastuullinen hallinnoija ja toteuttaja, purojen kunnostuksen suunnittelu ja toteutus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

suunnitteluyhteistyö yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa

Luonnonvarakeskus

kalataloudellinen tutkimus ja seuranta

Oulun Energia

purojen ympärivuotinen vesittäminen


Toimenpiteet on aikataulutettu seuraavasti:

Purojen ympärivuotinen vesittäminen aloitus: syksyllä 2017
Hupisaarten purojen kunnostussuunnittelu; elokuu 2016 - maaliskuu 2017 Purojen kunnostus kahdessa vaiheessa: kesällä 2017 ja 2018
Purojen kalataloudellinen seuranta käynnistyy 2018 rakentamisen jälkeen ja kestää 5 vuotta

Ennen rakentamista laaditaan tarkempi suunnitelma purojen kunnostuksesta ja veden johtamisesta puroissa hallitulla tavalla. Tarkemman suunnittelun tarkoitus on palvella purojen teknistä kunnostustyötä ja myös ehkäistä jääpatojen aiheuttamia ongelmia. Kunnostusmenetelmä ja rakentamistapa valitaan suunnittelun jälkeen.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 290 000 euroa (Alv 0 %) jakaantuen seuraaviin toimenpiteisiin:

Toimenpide

(Alv. 0 %)

2017

2018

Yhteensä

Purojen kunnostuksen suunnittelu

10 000

10 000

Purojen kunnostus

80 000

80 000

160 000

Kalalataloudellinen seurantalaitteisto

30 000

30 000

60 000

Kalataloudellinen tutkimus ja seuranta

30 000

30 000

Purojen ympärivuotinen vesittäminen

15 000

15 000

30 000

Yhteensä

135 000

155 000

290 000

Yhteistyöosapuolten kesken on sovittu, että yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastaa purojen kunnostuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kalataloudellisen seurantalaitteiston hankinnasta. Purojen ympärivuotisesta vesittämisestä vastaa puolestaan Oulun Energia, joka on sitoutunut kattamaan vesittämisestä aiheutuvat kustannukset yhteensä 30.000 euroa.
Kunnostushankkeeseen on myönnetty molemmille vuosille hallituksen Kärkihankerahoitusta.
Lisäksi hankkeeseen on saatu OUMO (Oulujoen vesistön puitesopimus) -rahoitusta.

Rahoitussuunnitelma

2017

2018

Yhteensä

Oulun kaupunki/YYP Tukikelpoiset kustannukset

Ei-tukikelpoiset kust.

65 000

- 55 000

- 10 000

70 000

135 000

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

55 000

70 000

125 000

Yhteensä

120 000

140 000

260 000

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2017
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Luonnonvarakeskus
Oulun Energia
Yhteyshenkilöt   Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma, 044-703 2114, kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, 044 703 2151
Liitteet  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi